cải thiện cấu trúc

Giới thiệu về cải thiện cấu trúc